Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden:

Levering- en betalingsvoorwaarden | Disclaimer
 
1. Toepassing.
Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden en disclaimer heeft betrekking op Actie-Reactie, gevestigd aan Volmachtenlaan 63 Rolde en de onder Marijke Comello haar verantwoordelijkheid vallende website www.Actie-Reactie.nl
Actie-Reactie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 044076762, en is verantwoordelijk voor de inhoud van de website Actie-Reactie.

2. Voorwaarden
Actie-Reactie levert diensten . Actie-Reactie geeft informatie en stelt informatie beschikbaar over al haar interessegebieden op het vlak van de inzichtgevende zienswijzen. Op al deze aandachtsgebieden van diensten (zoals: consulten, workshops, themadagen), en website zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

3. Inhoud website.
Actie-Reactie spant zich in om haar  site zo actueel mogelijk te houden. Daaronder wordt verstaan dat de site goed toegankelijk moet zijn. De nodige zorgvuldigheid in acht genomen wordt bij de langs deze elektronische weg aangeboden informatie en producten. De door Actie-Reactie verstrekte informatie geschiedt volkomen te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Actie-Reactie streeft er naar feitelijke informatie te doen maar voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan.

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van de website. Hier onder verstaat Actie-Reactie het bezoek aan haar site, het van hieruit navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) informatie, en het gebruik van de informatie van haar websitein welke vorm dan ook. Wanneer jij je hierin niet kunt vinden dien je deze website direct te verlaten. Met het bezoek aan deze website heb jij je namelijk akkoord verklaard met deze algemene website voorwaarden.

B. Voor diensten verwijzen wij je naar de daarvoor geldende betalings- en leveringsvoorwaarden. Zie de punten 05 en 06.

C. Actie-Reactie heeft het recht om zonder aankondiging de inhoud van haar website te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.

D. Actie-Reactie wijst je er op dat geen enkele informatie bedoeld is ter vervanging van deskundig en/of medisch advies. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico.

4. Prijzen
Alle prijzen van diensten zijn consumentenprijzen in Euro’s ( €) en inclusief omzetbelasting (btw).

A.  Eventuele aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

B.  Actie-Reactie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die in welke hoedanigheid ook onjuist zijn. Aan welke onrechtmatige prijsindicatie dan ook kunnen geen rechten ontleend worden.

5. Aflevering | levertijd
Hieronder vallen diensten die binnen een bepaalde tijd  uitgevoerd dienen te zijn. Diensten gaan op afspraak en kunnen in principe binnen 14 dagen na het telefonisch-, schriftelijk – of e-mail contact plaats vinden tenzij anders aangegeven is.

A. Bij de productomschrijving van de bestelde dienst/activiteit staat aangegeven binnen welke termijn of wanneer de dienst zal of kan plaats vinden.

B. Inschrijving op een dienst/activiteit zoals consult en workshop is na ontvangst van de bevestiging, zowel mondeling als schriftelijk, voor de deelnemer bindend.

C. Actie-Reactie is nimmer aansprakelijk voor schade door het niet tijdig voldoen aan de onder A en B gestelde verplichting van levering.

D. Vertraging, uitstel of afstel zal per e-mail of telefonisch gecommuniceerd worden.

E. In geval van overmacht is Actie-Reactie niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, dan wel dat de verplichting voor de duur van de overmacht wordt opgeschort. Onder overmacht verstaat Actie-Reactie elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

6. Betaling
Betaling van diensten via de website geschiedt door middel van vooruitbetaling via Bankoverschrijvingl of contant of bij het ontvangen van de dienst.

A. Alle diensten die op afstand uitgevoerd kunnen worden en waarbij geen oog in oog contact nodig is worden slechts in behandeling genomen nadat vooraf aan de volledige betaling van die dienst voldaan is.( zoals e-mailsessies)

B.  Door aanmelding voor een dag- dienst/activiteit verplicht deelnemer zich de kosten van die dienst/activiteit te voldoen. Die kosten dienen uiterlijk op een dag voorafgaand aan de start van de dienst/activiteit voldaan te worden/zijn. Of ter plekke voldaan te worden. Voor sommige diensten/activiteiten die vooraf in de tijd gereserveerd dienen te worden kan een vooruitbetaling als inschrijfbewijs gelden. Na ontvangst van die betaling staat men voor die dienst/activiteit ingeschreven.

7.Privacy
Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand of mailbestand van Actie-Reactie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt worden. De privacyverklaring  die hiervoor is opgesteld en van deze voorwaarden deel uitmaakt geeft aanvullend inzicht.

8. Herroepingsrecht / Klachten.
Diensten als bedoeld in art 05A kunnen meestal tot 14 dagen voor de startdatum kosteloos herroepen/ geannuleerd worden, tenzij anders is aangegeven ( zoals bij de zomerzingevingsworkshop). Actie-Reactie  wordt in de gelegenheid gesteld om met een oplossing te komen.

9. Aansprakelijkheid
Actie-Reactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid , in de ruimste zin van dit woord, voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Actie-Reactie en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

A. Actie-Reactie zal alle zaken die kwetsend zijn voor bepaalde personen of groepen buiten haar site houden. Wanneer je ontdekt dat wij toch nog iets niet ondervangen hebben, neem dan contact met ons op.

B. De links die naar andere websites zijn aangebracht, heeft Actie- Reactie slechts bij wijze van service gedaan. Actie-Reactie aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijActie-Reactie wijst er op dat het afspreken voor een te ontvangen dienst, eventueel met een bezoek aan het adres van Actie-Reactie geheel op de eigen wil van de klant berust. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid berust bij de klant.

10. Auteursrecht ©
Voor zover de betreffende publicatie niet anders vermeld, berust het auteursrecht op de door Actie-Reactie  uitgegeven publicaties of informatie bij Actie-Reactie Met in achtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties of informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Actie-Reactie.

A. Actie-Reactie wijst je er op dat het downloaden van informatie van deze website of via deze website geheel geschied voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Actie-Reactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan je systeem of daaraan gekoppelde schade van storingen of onderbrekingen of fouten en vertragingen in het verstrekken van die informatie.

B. Het downloaden en gebruiken van delen van informatie anders dan voor commerciële doeleinden is door Actie-Reactie toegestaan mits je dan voor goede bronvermelding en waar nodig een juiste hyperlink zorg draagt.